آوانگارد عافیت طلب

نوشته اند که طاهره صفار زاده، آوانگارد ترین شاعر ایران در دهه ی پنجاه و شاعره زن! یکه آن دوران بود!(مگر شاعره مرد هم داریم؟)

در این کلمه ی"ترین" شک دارم . و اما اگر هم بود آوانگاردی بود که عافیت طلبی پیشه کرد و بهره های فراوانی از این عافیت طلبی برد و ثمرات زیادی دید .

 آنچه که از طاهره صفار زاده به یاد دارم  مربوط به سالهای بعد از پیروزی انقلاب است در دانشگاه ملی که صفار زاده آوانگارد بودنش را در این دیده بود که به جای روسری که تازگیها اجباری شده بود کلاه بگذارد و به دانشگاه بیاید .*

ــــــــــــــ

*وی در آن زمان استاد دانشکده ادبیات وسپس رییس همان دانشکده و سپس رییس دانشگاه ملی شد. 

/ 0 نظر / 6 بازدید