سو نامی جهان بورژوازی کی فرا می رسد؟

سو نامی جهان بورژوازی کی فرا می رسد؟

 

در جهان بورژواها مرگ پدیده ای است نادر ؛ بزرگ و عظیم...

در جهان فقرا مرگ پدیده ای است عادی ؛ روز مره ؛ پیش پا افتاده و گاها مبتذل.

در جهان فقیر زلزله ؛ سیل ؛جنگ؛ قحطی؛...مرگبار و فاجعه آمیز است.

فقرا آسیب پذیرند و در مقابل بورژواها در مقابل پدیده های طبیعی پوست کلفت ترند...

بوژوازی نمرده است . مرده است؟

بورژوازی پوست کلفت تر از این حرفهاست که به اسانی بمیرد. بورژوازی تمام امکانات ؛ تمام قدرت و تمام ثروت را دارد که بتواند نمیرد !

بورژوازی نابود نمی شود ؛ آن هم به وسیله کارگر شکم گرسنه.

/ 0 نظر / 8 بازدید