وقت اضافه

*    امشب می تونید یک ساعت بیشتر بخوابید وکمبود خواب عیدتان را که یک ساعت کم آورده بودید جبران کنید!!

توی این یک ساعت می تونید به کارهایی که باید می کردید و نکردید برسید .یک ساعت وقت اضافه در زندگیی که همش کم می آوریم فکر می کنم بزر گترین موهبت باشد!...در روزگاری که وقت را از ما می دزدند ارزانی داشتن یک ساعت وقت اضافه خوشبختی بزرگی نیست؟آ ه که ما چقدر خوشبختیم و خودمان این را نمی دانیم ... می تونیم توی همین یک ساعت به اینکه چقدر خوشبختم فکر کنیم و آنوقت از شادی برای خودمان هورا بکشیم ...می تونیم هم مثل تمام نومیدها و نق نقو ها از شدت یاس خودمان را از پنجره پرت کنیم بیرون...این یک ساعت وقت اضافه زمان خوبی برای مردن از روی یاس است!!!

 

 

                   ---------------------------------------------------------

*    شعر بعضی از شاعر ها مثل تف سر بالا می مونه!!!

                

                 --------------------------------------------------------------

*    چند وقته که به رنگهام سر نزدم ؟

/ 0 نظر / 6 بازدید