چند تا حرف

                      در این بن بست       

دهانت را می بویند

مبادا که گفته باشی دوستت می دارم.

دلت را می بویند

                 روز گار غریبیست ؛نازنین

و عشق را

کنارتیرک راهبند

تازیانه می زنند.

                عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

در این بن نست کج و پیچ سرما

آتش را

     به سو خت بار سرود و شعر

                فروزان می دارند.

 

به اندیشیدن خطر مکن؛

              روزگار غریبی ست؛ نازنین

آ ن که بر در می کوبد شبا هنگام

به کشتن چراغ امده است.

            نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

...............................................................

                                          احمد شاملو

 

****در یک مغازه فروشنده خاضر نبود که حتی یک ریال هم به مشتری تخفیف بدهد ولی هنگامی که مشتری میخواست پول را پرداخت نماید کلمه(قابل ندارد)را میشنود .

 

واقعا ما خیلی از کلمات را بدون دقت در معنی آن به کار میبریم وخیلی از کلمات را بر خلاف میلمان.همین تعارفها که اکثرا بر خلاف میل باطنی و قلبی مان است.

شاید در وهله اول این تعارفها بد به نظر نیایند ولی من فکر میکنم این هم خودش یک نوع دو رنگی و دروغ بافی استکه فقط شخص برای خوشامد دیگران و نیز خوب جلوه دادن خودش به کار میبرد.مثلا چه توجیهی دارد این نمونه که از شخصی که خوشتان نمی آید ولی به خانه اتان دعوتش میکنید وبا وجودی که دوست دارید هر چه زودتر برود او رابرای شام نیز نگه میدارید وهمان طور که در ذهنتان طناب دار ش را می بافید کلی خوش و بش میکنید.و با همین خصایل چه بسا به میهمان نوازی هم شهره شویم .(که اغلب هم شهره ایم)

 

 ****

 

میان کتاب ها گشتم

میان روز نا مه های پوسیده ی پر غبار

در خا طرات خویش

در حا فظه ئی که دیگر مدد نمی کند

خود را جستم و فردا را.

عجبا!

      جست و جو گرم من

                                نه جست و جو شو نده.

من این جای ام و آ ینده

در مشت های من.

                                       احمد شاملو

/ 0 نظر / 4 بازدید