صرف فعل مضارع از مصدر " نوشتن"

 

صرف فعل مضارع از مصدر نوشتن

 

رمان دارم می نویسم

رمان داری می نویسی

رمان دارد می نویسد

 

رمان داریم می نویسیم

رمان دارید می نویسید

رمان دارند می نویسند

 

نتیجه گیری اخلاقی:  رمان ننویسیم، نیستیم. (؟)

/ 0 نظر / 67 بازدید